Medezeggenschapsraad St.-Jan

Postbus 189
6430 AD
Hoensbroek
045 521 8666

Welkom

De medezeggenschapsraad regelt de inspraak van ouders, leerlingen en personeel op onze school. Deze inspraak ligt vast in de Wet Medezeggenschap voor Scholen. De raad is bevoegd alle aangelegenheden betreffende de school te bespreken.

In deze raad hebben 12 leden zitting. Zes leden worden gekozen door het personeel, drie leden door de leerlingen en drie leden door hun ouders / verzorgers. Bij te weinig kandidaten bij de leerlingen, mogen de ouders de plaatsen innemen (en andersom).

De raad vergadert ongeveer zeven maal per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en ouders / leerlingen en personeelsleden zijn bij de bijeenkomsten hartelijk welkom als toehoorder.